Elke inwoner van Deventer en omstreken kan een aanvraag doen. Elke aanvraag wordt getoetst aan de criteria zoals hieronder in de criteria & werkwijze wordt vermeld.

Criteria & werkwijze
A. Door het aanvraagformulier online in te vullen kunt u een verzoek doen voor financiële ondersteuning voor een kleinschalig cultureel project.

B. De voorwaarden, waaraan een project minimaal moet voldoen en waar de onafhankelijke beoordelingscommissie de aanvraag minimaal op toetst om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning, zijn:

i. De aanvraag moet passen in de doelstelling van de stichting (DCC statuten);
ii. De aanvraag moet een relatie hebben met gemeente Deventer;
iii. De uitvoering van het project moet onder meer plaatsvinden in de gemeente Deventer;
iv. De aanvraag moet betrekking hebben op een uitvoering , die voor iedereen toegankelijk is;
v. De aanvraag gaat vergezeld van een realistische en goed onderbouwde begroting volgens bijgevoegde formatbegroting DCC-aanvraag.

C. Een door het bestuur van de DCC benoemde beoordelingscommissie beslist zo spoedig mogelijk over de ontvangen aanvragen zonder dat enig beroep of bezwaar tegen deze beslissingen mogelijk is. De beoordelingscommissie kan de aanvrager om een nadere (schriftelijke of mondelinge) toelichting verzoeken.

D. De beoordelingscommissie en het bestuur vergaderen elke twee maanden.

Aanvragen voor 2020 en de daaropvolgende jaren dienen uiterlijk vóór 1 januari, 1 maart, 1 mei, 1 juli, 1 september en 1 november online te zijn aangevraagd. Tijdig ontvangen aanvragen worden in de eerstvolgende vergadering behandeld. U ontvangt binnen 6 weken na indiening van de aanvraag bericht.

E. Aan de toekenning zal DCC voorwaarden verbinden.

F. Binnen 6 weken na afronding van het project verstrekken de initiatiefnemers een korte evaluatie van het project (in de vorm van tekst + eventueel foto’s/film). Deze informatie kan via de site van de DCC gepubliceerd worden. Voor de Facebookpagina van DCC is het wenselijk dat de initiatiefnemer binnen 1 week na de activiteit een korte tekst (max 10 regels) naar DCC mailt. In deze tekst wordt verteld wat de meerwaarde van de DCC-bijdrage is aan het project.

Aanvraag indienen